رویا

يک شعر چاپ نشده

روزهاي مالارمه اي  

در چرخ های خود قوش
چرخ ِ کبوترها را
از آسمان
آبی تر

و روی صفحه انتظار ِمرا تاس
یک دست تاس
از اتفاق
خالی تر

پاريس   ۱۳۶۹     

از کتاب " در جستجوي آن لغت تنها " ، انتشارات کاروان، پائيز 1387