رویا

خلیج مجروح


 دریائی32

دریای عاشقان ِ غریق
سرباز های مغروق
دریای بردگان مفقود
دریا
ی ِ
غرق !

دریای قهرمانان
که با نجات معجزه آسا شان
پایان برای قصه های عجیب می سازند

دریای فاتحان ِ بیگانه
دریای ناخدایان پیروز
بر مردم گرسنه ی ساحل

                             ای روح ِآ لبوکِرک *
                            گسترده در کبودی ِ بی انتها!
                            ای روح آب ها همه از تو
                           یک باراز خلیج ِ مجروح ِ فارس
                           وز تنگنای حوصله ی عمان
                           وهرمز ِ فسانه
                           تا زنگبار و ساحل دارالسلام
                           کف های تشنه ی عظمت را
                           که عاشقان ِ قدرتند
                           که د ختران ِ تسلیم اند، 
                           تا پرتقال سوی تو خواهم راند
                          تا پرتقال ِ موعود
                          تا پرتقال ِ ملوانان بزرگ
                          تا پرتقال ِ تاریخ
                          تا پرتقال ِ سلطه
                          تا پرتقا
                               &nbs
p;  
ل ِ درد .

دریای دوستی :
در آب های بدرقه
 در آب های استقبال،

دریای د شنام،
دریای رهزنان
دریای جاده های معمائی 

دریای مرگ،
مرگ ِ در آ ب های مشقت
مرگ ِ در آب های جنائی

دریای دور و نزد یک
دریای آب و ساحل

دریای کار و بیکاری
                بیعاری ،
دریای اعتراف ِ بد ن ها
در راه رفتن ِ پسران ِ بلوغ
با جامه های تنگ ِ کنائی

دریای خشم و آرام
با دوزخ و بهشت ِ بهم ریخته،

          مجموع ِ کار های درهم،
          تصویر ذهن ِ آشفته،

ای ذهن ،
آشفته !
                    بوشهر، 1343                          


         
 * دریانورد معروف پرتقالی که در استعمار صد ساله ی پرتقال در تنگه ی هرمز یک تنه هر با ر بر حملات لشگریان کریم خان زندغلبه میکرد.

5 Comments

 1. آقای رویایی عزیز !
  شعر ، هنر نیست . صنعت است . حرفه است . یعنی سخت است ؛ و این چنین که سخت و به صنعت ، از دریا و بازی آب ها می نویسید شگفت و جادویی است .
  سپاس که ما را به جهان گذشته و خاطرات کهن خود راه می دهید . ستایش .

 2. آقای رویایی
  در چاپ جدید کتاب” شعر های دریایی” در تهران ( انتشارات مروارید) این سه مصرع وجود ندارد:
  دریای اعتراف بدن ها
  در راه رفتن پسران بلوغ
  با جامه های تنگ کنایی
  آیا خودتان حذف کرده اید یا سانسور ارشاد؟ اگر با موافقت شما نبوده است بفرمایید تا این مصرع ها را سر جایشان بگذاریم . لطفا پاسخ بدهید .

 3. رویایی عزیز
  بلای سانسور بر سر امضاهای شما هم آمده . همانطور که می دانی امضایی بر پشت را که در لندن سال 1998 انتشارات مداد در آورد با چاپ امضاها در ایران فرقهایی دارد. از جمله این فرقها : عبارت قاضی است که به جای فقیه آمده. این تغییر بخودی خود جهت گیریهای ابعاد شعر را عوض کرده .
  افشین بابازاده

Comments are closed.