تماس

برای ارتباط، توصیه وسفارش و همکاری می‌توانید با آدرس یداله رویائی :
royai@orange.fr
و یا محمود ایمانی تماس بگیرید :
imani542002@yahoo.fr

: Pour la communication, proposition, et contact avec Yadollah Royai, merci d’écrire à
royai@orange.fr
: ou à Mahmoud Imani
imani542002@yahoo.fr